Doelstelling

De statuten van de vereniging zijn vastgesteld en neergelegd in een notariële akte op 22 december 1988, en gewijzigd op 20 februari 1998.

De vereniging heeft als doelstelling:

(artikel 2 van de statuten)

1.  De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis der geschiedenis in het algemeen en die van de kern Benthuizen in het bijzonder. Voorts bevordert zij het behoudt van objecten, die uit geschiedkundig oogpunt als waardevol zijn te beschouwen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. Het (doen) houden van lezingen, powerpoint voorstellingen, tentoonstellingen en dergelijke.

b. Het opsporen en verzamelen van gegevens, stukken, documenten en andere  voorwerpen van historische betekenis betreffende Benthuizen en omgeving, alsmede het in stand houden en tentoonstellen van dit materiaal in een daartoe geschikte ruimte.

c. Het organiseren van excursies naar Musea en andere gebouwen of werken van historische betekenis.

d. Het aanwenden van andere middelen die geacht kunnen worden verband te houden met het streven van de vereniging, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van publikaties in welke vorm dan ook.

3. Bij gebruikmaking van de vigerende “Algemene Subsidieverordening Welzijn Rijnwoude” zal bij het nastreven van bovenomschreven doelstelling bovengenoemde Subsidieverordening in acht moeten worden genomen.