DisclaimerHet is de Historische Kring Benthuizen (HKB) bekend dat er auteursrechten zouden kunnen gelden op de op deze website getoonde foto's.
De HKB zal foto's waarbij zekerheid bestaat dat het auteursrecht van toepassing is niet plaatsen, of trachten de eigenaar van de foto c.q. auteursrecht te benaderen voor toestemming voor vrije publicatie.
Indien er onverhoopt foto's zijn of worden geplaatst waarop het auteursrecht van toepassing is en hiervoor (nog) geen toestemming is verkregen en/of de naam van de fotograaf c.q. auteursrechthouder niet bekend is, verzoekt de HKB de eigenaar van het auteursrecht zich in verbinding te stellen met de HKB.

N.B. Auteursrecht is van toepassing op foto's tot 70 jaar na het overlijden van de maker van de foto. Indien de fotograaf niet bekend is, is deze termijn 70 jaar na het jaar waarin de foto (waarschijnlijk, ongeveer) is gemaakt. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De HKB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het gebruik van de informatie op deze website. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Met betrekking tot de regels voor de bescherming van privacy is het onmogelijk om aan alle personen die eventueel op geplaatste foto's voorkomen persoonlijk toestemming te vragen; mocht u bezwaar hebben tegen afbeeldingen op deze site, bijvoorbeeld omdat u er zelf op staat of anderszins, neemt u dan contact op met de HKB.
Privacy statement
HISTORISCHE KRING BENTHUIZENInleiding

De Historische King Benthuizen hecht grote waarde aan uw privacy en we zijn terughoudend in het verzamelen van uw persoonsgegevens. Echter, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verwerkt de Vereniging een aantal persoonsgegevens. Dit is het geval als u zich aanmeldt als lid of voor een activiteit van de Vereniging. Het gaat hierbij om uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en IBAN.

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wilt u liever geen berichten of uitnodigingen meer van ons ontvangen, dan kunt u zich daar te allen tijde voor afmelden bij onze ledenadministratie

Bijzondere persoonsgegevens

De Vereniging verwerkt nooit persoonsgegevens van leden jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Voor het bewaren van persoonsgegevens die van invloed zijn op onze financiële administratie, hanteren we de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Delen met anderen

De Vereniging deelt uw gegevens niet met derden. We verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst met u, vanuit een gerechtvaardigd belang, na uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail sturen naar de ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U dient er wel rekening mee te houden dat verwijdering van uw gegevens ook het einde van uw lidmaatschap van de Vereniging inhoudt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Vereniging heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar indien u vragen heeft over bovenstaande, kunt u ook een e-mail sturen naar de ledenadministratie via nfo@historischekringbenthuizen.nllogo logo