Doelstelling HKB

"Samen het verleden een toekomst geven"


De statuten van de vereniging zijn vastgesteld en neergelegd in een notariële akte op 22 december 1988, en gewijzigd op 20 februari 1998.

De vereniging heeft als doelstelling:
(artikel 2 van de statuten)

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis der geschiedenis in het algemeen en die van de kern Benthuizen in het bijzonder. Voorts bevordert zij het behoudt van objecten, die uit geschiedkundig oogpunt als waardevol zijn te beschouwen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. Het (doen) houden van lezingen, powerpoint voorstellingen, tentoonstellingen en dergelijke.

b. Het opsporen en verzamelen van gegevens, stukken, documenten en andere voorwerpen van historische betekenis betreffende Benthuizen en omgeving, alsmede het in stand houden en tentoonstellen van dit materiaal in een daartoe geschikte ruimte.

c. Het organiseren van excursies naar Musea en andere gebouwen of werken van historische betekenis.

d. Het aanwenden van andere middelen die geacht kunnen worden verband te houden met het streven van de vereniging, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van publikaties in welke vorm dan ook.Bekijk hier de volledige statuten
logo logo

ANBI


De Vereniging Historische Kring Benthuizen voldoet aan de eisen die gesteld worden voor erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dankzij de status van culturele ANBI zijn giften aan de vereniging Historische Kring Benthuizen, ook periodieke, fiscaal aftrekbaar.
Zie voor nadere info de website van de belastingdienst

RSIN 804304592

Financieel overzicht van de Stichting Historische Kring Benthuizen
verslag algemene ledenvergadering 2023
beleidsplan 2021 – 2023
jaarverslag 2023
balans per 31 december 2023
resultaat 2023
begroting 2025